Education » Education » Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e gjashtë

336x280 Banner 336x280 Banner

Loading... Please Wait!

Game Details

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e gjashtë
Title: Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e gjashtë
Added by:
Category: Education
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Description: Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e gjashtë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the sixth part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.
Instructions: Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen. Answer the questions that appear.
Share this:


Play this Game in Full Screen

Similar Games

Match molecules to prove you are a master chemist ...

An improved game of 9 ball pool with the American ...

An Evil king has locked the mini monkeys toys in t...

The two baby elephants are happy because they have...

In Silent Room Escape, you help a trapped little g...

Bush having retired is struggling to find money fo...

Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqip...

Lili is very sewwt girl. she like playing her frie...

centerbarbiegames.com - Guys, Barbie is a princess...

Comments (0)

Leave a Reply